Algemene voorwaarden

1. VOORWERP VAN HET CONTRACT

1.1 Tijdens de duur van het contract heeft de Klant een opslagruimte tot zijn beschikking die hij uitsluitend mag gebruiken voor het opslaan, het organiseren en het archiveren van zijn bezittingen, in overeenstemming met de gebruiksvoorwaarden van deze overeenkomst. De Klant verbindt er zich toe om op zijn beurt de periodieke bijdragen te betalen, uiterlijk op de vervaldatum van zijn factuur.

1.2. Deze overeenkomst omvat een dienstverlening en is onder geen enkel beding vergelijkbaar met een commerciële lease, deposito of sekwestratie. De Klant slaat zijn bezittingen op, zonder dat LOKABOX kennis neemt van de aard of het belang ervan. Ondanks het aanwezige bewakingssysteem, is het bedrijf op geen enkele manier verplicht om de opgeslagen goederen te bewaken. De Klant erkent dat hij de volledige verantwoordelijkheid draagt over zijn opgeslagen bezittingen, op zijn eigen risico, en uitsluitend op zijn kosten. Desondanks voorziet LOKABOX een bewakingssysteem, alsook een toegangscode voor elke Klant apart waarmee hij zijn opslagruimte binnen vooraf vastgestelde tijdstippen kan betreden.

2. DUUR VAN HET CONTRACT

2.1 De duur van het contract bedraagt standaard minstens 1 maand, tenzij in het contract van toetreding een bijzondere vermelding is opgenomen die een andere minimumtermijn vermeldt.

2.2 Tenzij het contract wordt beëindigd onder de voorwaarden hieronder uiteengezet, wordt het contract stilzwijgend verlengd op het einde van elke termijn, met een nieuwe termijn voor de duur van 1 maand. Het contract kan uitsluitend worden beëindigd met een minimale opzegtermijn van 15 dagen en door middel van het daartoe bestemde formulier, ofwel met de post verstuurd naar LOKABOX, ofwel persoonlijk overhandigd in een LOKABOX-vestiging in ruil voor een ontvangstbewijs, ofwel via e-mail gestuurd aan lokabox@lokabox.com met een ontvangstbevestiging. Het contract wordt pas effectief beëindigd wanneer de opslagruimte is ontruimd binnen de termijn die door de Klant werd meegedeeld, wanneer de Klant zijn vergrendelingssysteem heeft weggehaald, en nadat een LOKABOX-medewerker de staat van de opslagruimte heeft gecontroleerd.

3. BESTEMMING EN GEBRUIKSVOORWAARDEN VAN DE OPSLAGRUIMTE

3.1 Bestemming

De opslagruimte is uitsluitend bestemd als ruimte om voorwerpen te bewaren, op te slaan of te archiveren. De Klant verbindt er zich toe in de opslagruimte geen commerciële, industriële, ambachtelijke, dienstverlenende of zakelijke activiteiten uit te voeren (dit impliceert eveneens een formeel verbod om de maatschappelijke zetel of de exploitatiezetel van de activiteiten van de Klant, op de opslagplaats van LOKABOX te vestigen), noch aanspraak te maken op enige commerciële eigendomsrechten of op de handhaving van de site. Onder geen enkel beding mag de Klant de rechten die hem via deze overeenkomst werden verleend, in onderpand overdragen of toezeggen aan een derde partij.

3.2 Gebruiksvoorwaarden van de opslagruimte

De Klant verklaart dat hij de opslagruimte heeft bezocht voorafgaand aan de ondertekening van onderhavig toetredingscontract en hiertegen geen bezwaren heeft aangevoerd. Bij ondertekening van het contract verklaart de Klant dat hij de opslagruimte in zijn originele staat zal teruggeven en hieromtrent geen vorderingen instelt tegen het bedrijf. Onder geen enkel beding mag de Klant van het bedrijf renovatiewerken of extra uitrusting in de opslagruimte eisen, voor de gehele duur van het contract. De Klant verbindt er zich toe de opslagruimte op een voorzichtige en verantwoordelijke manier te gebruiken, en onthoudt zich ervan schade te berokkenen aan andere opslagruimtes en de LOKABOX-vestiging zelf, via zijn activiteiten en via de aard van de opgeslagen goederen of via de gebruiksomstandigheden van zijn eigen opslagruimte.

De Klant verbindt er zich toe zijn persoonlijke toegangscode niet aan derden mee te delen. De Klant is als enige verantwoordelijk indien zijn toegangscode door derden wordt gebruikt.

De toegang is uitsluitend gereserveerd voor de Klant, voor de personen die de Klant vergezellen of, onder zijn exclusieve verantwoordelijkheid, voor personen die expliciet aan LOKABOX werden gemeld, zoals eerder aangegeven.

Elke inbreuk op het toegangsreglement kan, zonder enige opzeg vanwege LOKABOX, de totale opheffing teweegbrengen van de toegang en van het huurcontract.

De Klant verbindt er zich toe zijn bezittingen niet buiten zijn opslagruimte achter te laten. Elk voorwerp dat zich naast een opslagruimte bevindt, zal worden opgeslagen in een vrije ruimte in de LOKABOX-vestiging zonder de gebruikelijke garanties voorzien in het contract, met een supplement van 50,00 € bovenop het periodieke bedrag als bijdrage aan de kosten voor de verplaatsing of de verwijdering van de voorwerpen, ervan uitgaand dat de eigenaar van de betreffende goederen kan worden geïdentificeerd. Ofwel worden de goederen beschouwd als zuiver en louter eigendom van LOKABOX, in toepassing van Artikel 2279 van het Belgische Burgerlijk Wetboek. Bovendien wordt de Klant er expliciet van op de hoogte gesteld dat LOKABOX zijn gebouwen dagelijks controleert op de aanwezigheid van voorwerpen die niet behoorlijk zijn opgeslagen, en dat LOKABOX onverwijld op deze situatie reageert.

De Klant verklaart dat hij de volledige verantwoordelijkheid draagt voor de opslag van voorwerpen. Bovendien mag hij geen gevaarlijke, bederfbare, stinkende, ontvlambare, explosieve, illegale, vluchtige, toxische of bevuilende materialen in de opslagruimte bewaren.

De Klant onthoudt zich van het opslaan van dode of levende planten of dieren, of alle materialen met een abnormaal hoge dichtheid, met een gewicht boven 500 kg/m². De Klant mag geen voorwerpen opslaan waarvan de aanwezigheid, de opslag of het gebruik is onderworpen aan vergunningen, een verklaring of specifieke regelgeving die niet verenigbaar zijn met de opslagservice die door LOKABOX wordt verschaft.

Wanneer de Klant zich niet houdt aan het opslagverbod van de bovenvermelde voorwerpen, dan is hij aansprakelijk voor alle door LOKABOX opgelopen schade.

De Klant verklaart dat hij zich perfect bewust is dat de door hem opgeslagen bezittingen die een emotionele waarde hebben (familie-erfstukken, enz.), die onvervangbaar zijn (collectors items, kunstwerken, enz.) of die een grote financiële waarde hebben (cash geld, waardepapieren, juwelen, bontkleding, enz.) in de aan hem toegekende opslagruimte worden opgeslagen op zijn eigen verantwoordelijkheid, en dat LOKABOX onder geen enkel beding aansprakelijk kan worden gesteld voor het verlies of het verdwijnen van deze kostbare bezittingen.

De Klant is ook aansprakelijk voor alle opgelopen schade wanneer de voorwerpen in andere opslagruimtes worden vernietigd of beschadigd als gevolg van de niet-naleving, door de Klant, van deze algemene voorwaarden.

LOKABOX heeft toegang tot de opslagruimten voor herstellings-, verfraaiings- of renovatiewerken.
De Klant verbindt er zich toe LOKABOX toegang te geven tot de opslagruimte die hem ter beschikking werd gesteld.

4. BETALINGSVOORWAARDEN

4.1. De volledige bijdrage moet worden betaald vóór de start van elke periode. LOKABOX behoudt zich het recht voor om deze bijdrage te wijzigen tijdens gelijk welke periode, mits kennisgeving 15 dagen voorafgaand aan de start van de periode.
LOKABOX kan de bijdrage aanpassen aan de evolutie van de gezondheidsindex, mits kennisgeving 15 dagen voorafgaand aan de start van de periode.

4.2.De bijdrage wordt uiterlijk op de vervaldatum van de factuur betaald. Elke factuur geldt als betalingsvordering. In geval van laattijdige betaling kan LOKABOX de toegang tot uw opslagruimte te allen tijde onderbreken, totdat de achterstallige betalingen worden vereffend.

Betalingen die niet op de vervaldatum zijn betaald, zijn van rechtswege onderworpen aan 12 % jaarlijkse rente en een overeengekomen, niet voor matiging vatbaar forfaitair bedrag van 20 % met een minimum van 50 €, zonder ingebrekestelling indien de Klant een consument is in de betekenis van de wet van 6 april 2010 betreffende marktpraktijken.

Bovenop deze kosten en rente, kan het bedrag van de boete met 7,50€ worden verhoogd per verzonden brief, en met 17€ telkens we iemand ter plaatse sturen. De Klant verklaart dat elke volledige of gedeeltelijke niet-naleving van een of meerdere van zijn verplichtingen wordt beschouwd als een ernstige niet-naleving van het contract, hetgeen LOKABOX het recht geeft het contract te beëindigen zonder tussenkomst van een rechter, zonder ingebrekestelling en zonder afbreuk te doen aan het recht van LOKABOX om schadevergoeding te eisen.

Bij niet-betaling van de bijdrage 15 dagen na de vervaldatum verklaart de Klant dat LOKABOX over de volgende bijkomende rechten beschikt:
– De vernietiging van het vergrendelingssysteem alsook de mogelijkheid om dit te vervangen
– De mogelijkheid om de voorwerpen van de Klant te beschouwen als zijnde achtergelaten en er in die hoedanigheid vrij over te beschikken en over te gaan tot verwijdering en vernietiging ervan, zonder enige invloed op de mogelijke terugvordering van de opgelopen schulden.
– De mogelijkheid om het contract te ontbinden en gelijktijdig een bezettingsvergoeding te vorderen zonder recht noch titel voor een bedrag overeenkomstig met de bijdrage vermeld in het contract.

5. WAARBORG

Wanneer hij het contract tekent, betaalt de Klant een waarborg die geen rente geniet. De waarborg wordt teruggestort binnen de 30 dagen na het einde van het contract, op voorwaarde dat alle plichten en voorwaarden van deze overeenkomst werden nageleefd. LOKABOX behoudt zich het recht voor om de volledige of gedeeltelijke waarborg te gebruiken als compensatie bij elk verzuim vanwege de Klant ten opzichte van zijn contractuele verplichtingen.

6. VERZEKERING

6.1 De Klant verbindt er zich toe een verzekeringspolis af te sluiten voor zijn bezittingen en deze verbintenis is een voorwaarde tot afsluiten van het bezettingscontract. De Klant verbindt er zich toe een kopie van zijn verzekeringscontract aan LOKABOX te bezorgen binnen de 15 dagen na ondertekening van het contract, ofwel via aangetekende brief verstuurd naar LOKABOX, ofwel persoonlijk overhandigd in ruil voor een ontvangstbewijs in een LOKABOX-vestiging, ofwel via e-mail met ontvangstbevestiging op het adres lokabox@lokabox.com.

De Klant verbindt er zich bovendien toe een betalingsbewijs van de verzekeringspremie te overhandigen. Als de Klant niet binnen de vermelde termijn een kopie van zijn verzekeringspolis voorlegt, kan LOKABOX het contract eenzijdig verbreken.

6.2 De Klant verbindt er zich toe om de waarde te verzekeren van de voorwerpen die hij opslaat. In geval van een schadegeval of een geschil kan de Klant geen schadevergoeding eisen hoger dan deze waarde.

6.3 Wanneer de Klant beslist een verzekering af te sluiten bij zijn makelaar, onderneemt hij zélf alle door zijn verzekeraar vereiste acties bij een schadegeval. Wanneer de verzekeraar een schadevergoeding betaalt, dan wordt dit rechtstreeks door de genoemde verzekeringsinstelling overgemaakt aan het slachtoffer zonder tussenkomst van LOKABOX. De Klant brengt LOKABOX bij een schadegeval binnen 24 uur op de hoogte.

6.4 De Klant weerhoudt zich van elke vordering die hij mogelijk van rechtswege tegen LOKABOX zou kunnen instellen, in geval van schade zoals brand, ontploffing, waterschade, diefstal of andere ongevallen. Hij verbindt er zich toe dat begeleidende personen en de verzekeraars zich hier eveneens van weerhouden, met uitzondering van het handhaven van een beroep tegen de dader van een zware of intentionele fout.

7. INFORMATIEVERPLICHTING: KEUZE VAN WOONPLAATS EN EIGENDOM VAN BEZITTINGEN

De Klant kiest zijn domicilie op zijn woonplaats of op de maatschappelijke zetel van het bedrijf dat het contract afsluit, volgens de precieze bepalingen die hij meedeelt. De Klant brengt LOKABOX meteen op de hoogte van elke adreswijziging.

De Klant is als enige aansprakelijk voor elke fout die hij eventueel maakt in deze informatieoverdracht.
Er wordt uitdrukkelijk overeengekomen bij het afsluiten van deze overeenkomst, dat LOKABOX geen enkele verplichting heeft om het adres of de maatschappelijke zetel van zijn Klant te controleren.

Alle communicatie aan de Klant (vooral wat betreft de formaliteiten rond voorafgaande ingebrekestelling zoals voorzien in Artikel 4.2) wordt gevoerd door LOKABOX op het vermelde adres, en zal noodzakelijkerwijs worden beschouwd als zijn doel bereikend wanneer de Klant zijn adres niet correct heeft vermeld of LOKABOX niet op de hoogte heeft gebracht van zijn adreswijziging na ondertekening van het contract.

De Klant wordt eveneens verondersteld de eigenaar te zijn van de voorwerpen die hij in de ruimte opslaat die hem ter beschikking werd gesteld. Is dit niet het geval, dan moet hij LOKABOX duidelijk inlichten – op het ogenblik dat het contract wordt ondertekend – dat hij deze goederen bewaart in naam van en voor rekening van een derde persoon.

8. BEVOEGDE RECHTSMACHT EN TOEPASSELIJK RECHT
Deze overeenkomst is onderworpen aan de Belgische grondwet. Alle geschillen van welke aard ook, vallen onder de exclusieve jurisdictie van de rechtbanken van het arrondissement van Charleroi.

9. GELDIGHEID – TOEPASSINGSGEBIED
Wanneer een van de bepalingen van deze Algemene Voorwaarden of van de speciale voorwaarden nietig wordt verklaard, betekent dat niet dat deze overeenkomst nietig wordt verklaard. De rechter zal de nietig verklaarde bepaling vervangen door een bepaling die de gedeelde intentie van beide partijen het beste weergeeft.
Alle wijzigingen van deze bepalingen worden beschouwd als ongeschreven, tenzij dit ter goedkeuring door LOKABOX wordt ondertekend.
Het contract is bindend voor alle partijen, alsook voor hun erfgenamen en wettelijke opvolgers.