General terms and conditions

1. OBJECT VAN DE OVEREENKOMST

1.1 Tijdens de duur van de overeenkomst zal de Klant beschikken over een storage unit, uitstluitend voor het opslaan, opruimen en/of de archivering van zijn goederen. Daartegenover verplicht de Klant zich om de gebruikscondities van deze overeenkomst te respecteren en om op voorhand een periodieke retributie te betalen.

1.2 Deze overeenkomst bestaat uit een dienstverrichting en is in geen geval assimileerbaar met een handelshuurovereenkomst, een deponering of een gerechtelijk beslag. De Klant zal zijn goederen opslaan zonder dat van Lokabox verwacht wordt de aard of het belang ervan te kennen. Ondanks het bestaande geheel aan bewakings- en veiligheidshulpmiddellen, zal de vennootschap niet verplicht worden tot bewaking van de opgeslagen goederen. De Klant erkent dat de goederen opgeslagen zijn onder zijn verantwoordelijkheid, op eigen risico's en gevaren en op eigen exclusieve kosten. Niettegenstaande wordt door LOKABOX een bewakingsdienst aangeboden en krijgt elke Klant een toegangscode die hem toelaat zijn eigen opslagruimte te betreden volgens een bepaalde dienstregeling.

2. DUUR VAN DE OVEREENKOMST

2.1 De duur van de overeenkomst is van 1 maand of 6 maanden minimum, afhankelijk van de financiële condities die voorzien zijn in de specifieke condities van het toetredingscontract, door de Klant ondertekend, die tussen deze twee keuzes de minimale duur, door LOKABOX vastgelegd, zal vermelden.

2.2 De overeenkomst wordt stilzwijgend verlengd bij elk einde van een termijn voor de duur van een nieuw termijn, gelijkwaardig aan 1 maand, behalve bij opzegging van de overeenkomst volgens de hierna volgende condities. Elke opzegging van de overeenkomst moet uitgevoerd worden met een kennisgeving van minimum 15 dagen door middel van een aangepast formulier, ofwel per aangetekende brief aan LOKABOX gericht, ofwel persoonlijk afgegeven in een LOKABOX centrum en met bericht van ontvangst of nog per e-mail verstuurd naar lokabox@lokabox.com en opnieuw met bericht van ontvangst. De overeenkomst zal slechts effectief beëindigd worden indien de opslagunit vrijgemaakt wordt in de door de Klant aangekondigde termijnen, dit na een controle van de staat van de opslagunit door een personeelslid van LOKABOX. Indien de unit niet vrijgemaakt wordt in de door de overeenkomst aangekondigde termijnen, zal deze overeenkomst automatisch verlengd worden met een duur van 1 bijkomende maand en zullen administratieve kosten van 15€ aangerekend worden om het door de Klant veroorzaakte bijkomend beheer te dekken.

3. BESTEMMING EN GEBRUIKSCONDITIES VAN DE OPSLAGUNIT

3.1 Bestemming

De storage unit is enkel een opslagruimte voor het opslaan of de archivering van de goederen van de Klant. De Klant verbindt zich om hier geen industriële, artisanale, dienstelijke, liberale of handelsactiviteiten te ondernemen (dit impliceert ook een formeel verbod om een sociale zetel of gebruikszetel van de activiteiten van de Klant in de opslagruimte van LOKABOX te vestigen), noch om aan een willekeurige derde te beweren het handels- of onderhoudseigendom van de plaats te bezitten. In geen geval kan de Klant zijn rechten van deze overeenkomst in eigendom afstaan of verschaffen ten voordele van een derde.

3.2 Gebruikscondities van de opslagunit

De Klant erkent de opslagunit bezocht te hebben, van te voren dit toetredingscontract te ondertekenen en hij erkent hier geen enkel protest over opgemerkt te hebben.

Bij ondertekening van deze overeenkomst, verplicht de Klant zich om de unit in dezelfde staat als waarin die zich nu bevindt na te laten en verbiedt de Klant zich hierover beroep uit te oefenen tegen de vennootschap. In geen geval kan de Klant van de vennootschap een aanpassing of bijkomende uitrusting eisen, dit voor de volledige duur van de overeenkomst.

De Klant verplicht zich tot het gebruiken van de opslagruimte als een goede huisvader (bonus pater familias) en zal zich onthouden schade te berokkenen (met zijn activiteiten, met de aard van zijn opgeborgen goederen of met de gebruikscondities van zijn opslagruimte) aan de andere opslagruimtes of aan het LOKABOX centrum zelf.

De Klant verplicht zich om geen goederen buiten zijn eigen storage unit na te laten. Alle goederen die naast een opslagruimte gevonden worden, zullen of opgeruimd worden in een vrije ruimte in het LOKABOX centrum zonder enige gebruikele garantie van de overeenkomst, met een supplement van 50€ aan de maandelijkse retributie voor verplaatsingskosten, in het geval de eigenaar geïdentificeerd kan worden, of zullen ze eenvoudig en zuiver als eigendom van LOKABOX beschouwd worden, conform het artikel 2279 B.W. De vennootschap kondigt de Klant expliciet aan dat de dagelijkse inspectie van alle lokalen gebeurt om slecht of niet opgeruimde goederen op te merken en onmiddellijk te handelen.

De Klant erkent zijn goederen op te slaan onder zijn eigen verantwoordelijkheid. Ook verplicht de Klant zich ertoe om in de storage unit geen gevaarlijke, vergankelijke, geurende, brandbare, explosieve, ongeoorloofde, giftige of verontreinigende materialen op te slaan.

De Klant verplicht zich geen planten, levende of dode dieren in de unit op te bergen, noch materialen van een uitzonderlijk hoge dichtheid, waarvan het gewicht zich boven de 500 kg/m2 bevindt.

Tenslotte is het niet toegestaan in de opslagruimte goederen te bewaren die onderhevig zijn aan een vergunning, een verklaring of een specifieke reglementering die niet kompatibel is met de voorgestelde opslagdienst van LOKABOX.

Het niet-respecteren van deze verbodsbepalingen omtrent de opslag schakelt de verantwoordelijkheid van de Klant in t.o.v. LOKABOX voor alle opgelopen schade.
De Klant verklaart bewust te zijn dat zijn opgeborgen spullen en goederen met een emotionele waarde (familiale spullen e.a.), van onvervangbare aard (verzamelstukken, kunstwerken e.a.) of van financieel belang (contanten, getuigschriften, juwelen, bont e.a.) slechts in de aangeboden opslagruimte nagelaten zullen worden onder zijn eigen verantwoordelijkheid en dat LOKABOX in geen geval verantwoordelijk kan worden gesteld voor het eventueel verlies of de verdwijning van deze kostbare spullen.

De verantwoordelijkheid van de Klant wordt ook verwacht ten belope van veroorzaakte schade indien goederen in andere opslagruimtes vernietigd of beschadigd worden omwille van het verzuim van deze algemene gebruikscondities door de Klant.

LOKABOX heeft toegang tot de storage units voor onderhouds- en herstellingswerken, door middel van een geschreven waarschuwing, aan de Klant geadresseerd. De Klant verplicht zich aan LOKABOX toegang te verlenen tot de aan hem aangeboden opslagruimtes, met het doel deze werken uit te voeren. In geval van noodzaak wordt geen enkele waarschuwing vereist. Ook wordt geen waarschuwing vereist bij verzuim van zijn plichten door de Klant of indien er aanwijzingen hiertoe zijn. In dit geval en in geval van noodzaak kan LOKABOX, indien nodig en in aanwezigheid van een deurwaarder, alle beschermingsmaatregelen verwijderen om toegang te krijgen tot de opslagruimte met de bedoeling de inhoud ervan na te gaan en de nodige maatregelen te treffen. De Klant erkent geen schadevergoeding te kunnen eisen van LOKABOX na tussenkomst in deze omstandigheden, zelfs indien de getroffen maatregelen eventuele schade of het verwijderen van goederen veroorzaakt hebben.

4. BETALING VAN DE RETRIBUTIE

4.1. De maandelijkse retributie voor elke aangevangen periode wordt integraal vereffend. LOKABOX behoudt zich het recht voor om deze retributie aan te passen bij elke periode door middel van een aan de Klant geadresseerde waarschuwing, 1 maand voor het begin van de periode waar de indexering zal plaatsvinden.

4.2. De retributie wordt ten laatste betaald op de werkdag die de eerste dag van elke periode voorgaat. De betaling wordt enkel afgenomen per bankdomiciliëring, behalve indien de Klant schriftelijk andere betalingswijzen geniet in de speciale condities van zijn overeenkomst. Bij laattijdige betaling kan LOKABOX de toegang tot de opslagruimte ontzeggen en dit tot volledige zuivering van de lopende schuld.

De op de vervaldag niet-betaalde retributies dragen van rechtswege en zonder voorafgaande ingebrekestelling een intrest van 15% per jaar. Bovendien zal het niet-betalen op de vervaldag voor de Klant een verplichting tot gevolg hebben om een conventionele vergoeding te betalen die forfaitair bepaald wordt aan 12,5% van het volledige bedrag aan achterstallige retributies. Indien de Klant kan worden beschouwd als een consument volgens de 14 juli 1991 wet over handelspraktijken en consumentenbescherming, zal door deze overeenkomst dezelfde koers voor achterstand en vergoeding wederkerig gebruikt worden voor elk eventueel bedrag dat LOKABOX de Klant schuldig is en dit vanaf het moment waarop de betaling aan de Klant invorderbaar is geworden.De Klant erkent dat elke gehele of gedeeltelijke niet-uitvoering van een of meerdere van zijn verplichtingen in deze overeenkomst beschouwd zal worden als een ernstige niet-uitvoering van het contract en dat dit LOKABOX van rechtswege en zonder tussenkomst van de rechter toestaat om de overeenkomst te beëindigen, zonder formele ingebrekestelling en zonder schade aan het recht van LOKABOX om vergoedingen te eisen, dit zal de Klant bevestigd worden in een aangetekende brief aan zijn adres (zie art. 7 hieronder).

In geval van contractbeëindiging door LOKABOX omwille van de niet-uitvoering van een verplichting door de Klant, zal laatstgenoemde een maandelijkse vergoeding verschuldigd zijn die gelijk is aan de maandelijkse retributie, als onzeker gebruik van de opslagruimte zonder titel noch recht. De Klant erkent dat deze gebruiksvergoeding aan LOKABOX verschuldigd is vanaf het moment van de contractbeëindiging in hoofde van de Klant omwille van niet-uitvoering, dit zolang de opslagruimte niet volledig leeggemaakt en/of hersteld is, rekening houdend met het feit dat de kosten van elke door LOKABOX verrichte herstelling die toe te schrijven is aan de Klant ook aan hem aangerekend zullen worden. Elke begonnen maand van onzeker gebruik wordt beschouwd als een volle maand. De beschikkingen aangaande de intrest en de strafclausule van artikel 4 zijn ook van toepassing op de gebruiksvergoeding.

In het geval dat de Klant zijn contractuele verplichtingen niet vervult, zal LOKABOX zich ook het recht voorbehouden om de Klant langs aanbevolen weg in zijn woonplaats in gebreke te stellen met waarschuwing van een termijn van 1 maand die hem aangeboden wordt om de terugwinning van zijn goederen te organiseren, alsook om de storage unit in dezelfde originele staat achter te laten. Indien de dag na de vervaldatum van deze ingebrekestelling de opslagruimte niet ontruimd is, zal van de Klant onherroepelijk vermoed worden dat hij zijn goederen opgeeft. Conform het voorschrift van artikel 2279 B.W. zal LOKABOX dan eigenaar worden van deze goederen, aangezien de Klant door afwezigheid aan reactie zou blijk geven van zijn verklaard voornemen om de goederen niet meer op te eisen en LOKABOX in deze algemene voorwaarden het voornemen verklaart om via verwervingsbezit eigenaar te worden van de goereden in kwestie. Gezien het onderwerp van deze overeenkomst, beschikt de Klant toch niet over de mogelijkheid om te genieten van de voordelen die beschreven zijn in de tweede alinea van dit wetsartikel. In deze veronderstelling bechikt LOKABOX ook over de mogelijkheid om voor de bevoegde rechtbank een gerechtelijke procedure te starten tegen de Klant om de betaling te bekomen van achterstallige bedragen, vergoedingen en intrest en verscheidene kosten (o.a. de gerechtskosten, het schoonmaken, de opruiming en herstelling).

5. WAARBORGREGELING

De Klant verbindt zich ertoe om tijdens het ondertekenen van de overeenkomst een waarborg te betalen die niet aan intrest onderhevig is. De waarborg wordt gelijkgesteld aan 1 maand retributie indien de Klant over een woonplaats in België en een bankrekening bij een Belgische financiële instelling beschikt en over 2 maanden retributie indien aan één van deze twee vermelde voorwaarden niet wordt beantwoord. De terugbetaling van de waarborg zal 30 dagen na de beëindiging van de overeenkomst gebeuren onder voorbehoud van de uitvoering van de lasten en voorwaarde van deze overeenkomst. LOKABOX behoudt zich het recht voor om een deel van of de hele waarborgsom te gebruiken om enige nalatigheid van de Klant jegens zijn eigen contractuele verplichtingen te compenseren.

6. VERZEKERING

6.1 De Klant verbindt zich ertoe een verzekering af te sluiten voor zijn goederen en deze verplichting is een beslissende voorwaarde voor de voltrekking van de overeenkomst en het beschikbaar stellen van de opslagruimte. De Klant verbindt zich ertoe om een kopie van zijn verzekeringscontract binnen de 15 dagen na het ondertekenen van deze overeenkomst in te dienen aan LOKABOX, door middel van aangetekende brief aan LOKABOX gericht, het persoonlijk afgegeven in een LOKABOX centrum en met bericht van ontvangst of nog per e-mail verstuurd naar lokabox@lokabox.com en opnieuw met bericht van ontvangst. De Klant aanvaardt ook een betalingsbewijs van de verzekeringspremie te produceren telkens LOKABOX hierom vraagt.

6.2 In het geval de Klant beslist zijn verzekering af te sluiten bij zijn verzekeringsmakelaar, verbindt hij zich ertoe het geheel van de noodzakelijke stappen te ondernemen bij diezelfde makelaar indien er schade of nadeel mocht voorkomen. Bij schadevergoeding zal dit onmiddellijk gebeuren via deze verzekeringsmaatschappij tegenover de benadeelde zonder tussenkomst van LOKABOX. De Klant verwittigt LOKABOX van elke ramp of schade binnen de 24 uur.

6.3 Indien de verantwoordelijkheid van LOKABOX wordt ingeschakeld kan de schadevergoeding niet hoger oplopen dan 50€/m3 aangezien de persoonlijke goederen en spullen van de Klant niet anders naar waarde geschat kunnen worden, door toepassing van het hierboven vermelde artikel 3.2.

7. INFORMATIEPLICHT : GEKOZEN WOONPLAATS EN EIGENDOM VAN DE GOEDEREN

De Klant maakt een keuze van woonplaats in zijn woning of in de sociale zetel van de vennootschap die het contract ondertekent volgens de precieze aanwijzingen die hij om die reden vermeldt. De Klant verbindt er zich toe om LOKABOX onmiddellijk te verwittigen van enige adresverandering door middel van een aangepast formulier aan LOKABOX gericht per aangetekende brief, van het persoonlijk afgegeven in een LOKABOX centrum en met bericht van ontvangst of nog per e-mail verstuurd naar lokabox@lokabox.com en opnieuw met bericht van ontvangst. De Klant treft volledige verantwoordelijkheid voor enige fout die opgelopen wordt omtrent deze informatie.
Er is uitdrukkelijk afgesproken dat tijdens de uitvoering van deze overeenkomst LOKABOX geen enkele plicht heeft om het adres of de precieze sociale zetel van zijn Klant na te gaan.

Elke communicatie met de Klant (met name wat betreft de formaliteiten van de ingebrekestelling met kennisgeving voorzien in het artikel 4.2) wordt door LOKABOX gehouden met de aangegeven plaats en zal dus beschouwd worden als verkregen indien de Klant zijn adres niet juist heeft doorgegeven of zich heeft onthouden van het vermelden van een adresverandering na het ondertekenen van het contract.

De Klant wordt vermoed eigenaar te zijn van de goederen die hij opslaat in de unit die hem ter beschikking wordt aangeboden. Mocht dit niet het geval zijn, dan verplicht de Klant zich om LOKABOX met nauwkeurigheid in te lichten op het moment van het ondertekenen van het contract dat hij deze goederen in handen heeft in naam en voor rekening van iemand anders.

8. BEVOEGDHEID EN WET VAN TOEPASSING

Dit contract is onderhevig aan het Belgisch recht. Elk geschil, uit welken hoofden dan ook, behoort tot de exclusieve bevoegdheid van de rechtbanken van het arrondissement van Charleroi.

9. GELDIGHEID EN TOEPASSINGSGEBIED

De nietigheid van één van de bepalingen van deze algemene voorwaarden of van de specifieke voorwaarden heeft de nietigheid van het contract niet tot gevolg. De rechter zal de nietige bepaling vervangen met een nieuwe bepaling die het best het gemeenschappelijk voornemen van de twee partijen weergeeft.

Elke aanpassing aan deze bepalingen wordt voor niet geschreven gehouden, behalve indien deze wordt ondertekend voor goedkeuring door LOKABOX.

Deze overeenkomst bindt beide partijen, hun erfgenamen, rechtsopvolgers en rechthebbenden.

 

 

opslagruimte België

opslagoplossingen

verhuidozen

opslagruimte Luik particuliere opslag
opslagruimte Charleroi zakelijke opslag
opslagruimte Alleur garageverhuur